Smart Farming & Food Processing

Ga de uitdaging aan in de landbouw en voedselverwerkende industrie!

Het hele voedselsysteem moet beter in balans komen met natuur, milieu en gezondheid.
Robotica kan hier (een deel van) de oplossing zijn.

Nieuwe technologieën zoals robots, drones, sensoren, AI en big data zijn noodzakelijk om de transitie naar een gebalanceerde landbouw- en voedselverwerkende industrie te kunnen maken. Het Smart Farming & Food Processing project helpt hierbij. In de komende tijd brengen we landbouwers, technologie-ontwikkelaars, kennisinstellingen, fieldlabs en netwerkorganisaties samen rond 8 concrete vraagstukken. Samen werken we aan nieuwe oplossingen en worden bestaande systemen aangepast. Together we design the Future!

Innoveren door samenwerken

Dit project is primair gericht op het ontwikkelen van een aantal concrete toepassingen die een oplossing zijn voor vraagstukken van plant based boerenbedrijven of voedingsprocesbedrijven. Hiermee willen we bijdragen aan het versnellen van de landbouwtransitie.

Wat hebben we te bieden?

Vanuit het project werven we potentiële technische bedrijven die een toepassing kunnen (door)ontwikkelen.

Er is subsidie beschikbaar voor zowel het bedrijf met het vraagstuk als het technische bedrijf die de toepassing gaat ontwikkelen.

Kennis, expertise en ondersteuning wordt geboden vanuit zowel een Nederlandse als Vlaamse kennisinstelling/fieldlab.

Doelstellingen van het project

Het project heeft als doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie in de landbouw en voedselverwerkingsindustrie door een geselecteerd aantal uitdagingen op te pakken en middels het ontwikkelen van technisch en commercieel kansrijke innovatieve oplossingen de transitie aan te pakken en te versnellen.

Hier liggen opportuniteiten voor bedrijven, waarbij we ons in dit project primair focussen op het betrekken van MKB/KMO bedrijven. Echter waar nodig voor het ontwikkelen van de juiste toepassingen zullen we ook grotere bedrijven betrekken. Waar in de aanvraag wordt gesproken over bedrijven doelen we hiermee op voorgaande.

In dit project richten we ons op 3 geselecteerde uitdagingen binnen 2 sectoren, namelijk:

 1. Smart Agro:
  1. Inzet van autonome robots voor onkruidbestrijding, snoeien, oogsten, precisiebemesting, herkenning en beheersing van gewasziekten en -plagen
  2. Automatisering van kleine teelten zowel op het land als in serres/kassen oa koolgewassen, witlof, aardbeien
    
 2. Smart Food processing:
  1. Smart automatisering van foodhandling processen, inclusief flexibele en robuuste productiesystemen oa voor kleine serie groottes

Naast deze 3 challenges is er 1 overal thema, waar alle pilots op uitgedaagd gaan worden (hiervoor is er ook een aparte activiteit in WP5 beschreven):

 1. Gebruikmaken van slimme data binnen de eigen organisatie en in de waardeketen, oa tbv energiereductie, reliability, tracing grondstoffen, circulariteit en waste reduction

 

De specifieke projectdoelstellingen zijn:

 1. Het uitwerken en formuleren van (1 tot 4) afgebakende vraagstukken per uitdaging/challenge in samenwerking met vraagstukhouders en eventueel externe experts.
 2. Het werven en selecteren van bedrijven die met de uitgewerkte vraagstukken aan de slag (kunnen) gaan in samenwerking met vraagstukhouders en toetsingscommissie (externe experts).
 3. Het (door)ontwikkelen van oplossingen voor de challenges en uitgewerkte vraagstukken middels het opzetten van open partnerbudget en het uitvoeren van 8-10 innovatie projecten door bedrijven.
 4. Het vergroten/maximaliseren van de slagingskans van de innovatie projecten door ondersteuning, begeleiding en monitoring van kennisinstellingen, fieldlabs en netwerkorganisaties.
 5. Het evalueren van gevonden innovatieve oplossingen inclusief het proces en het ontwikkelen van businesscases voor deze oplossingen, inclusief marktconsultatie.
 6. Het versterken en uitbouwen van de grensoverschrijdende onderzoeks- en kennisinfrastructuur in de agrofood en foodprocessing sector, incl. bedrijven en de samenwerking met bedrijven.

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar vraagstukken/uitdagingen waar Robotica en andere Industry 4.0 technologie een oplossing kunnen bieden. De thema’s waar de vraagstukken/ uitdagingen zich op richten zijn:

 • Vraagstukken vanuit de plantbased boerenbedrijven gericht op:
  • Inzet van autonome robots voor onkruidbestrijding, snoeien, oogsten, precisiebemesting, herkenning en beheersing van gewasziekten en -plagen
  • Automatisering van kleine teelten zowel op het land als in serres/kassen o.a. koolgewassen, witlof, aardbeien
 • Vraagstukken vanuit de voedingsproces industrie gericht op:
  • Smart automatisering van foodhandling processen, inclusief flexibele en robuuste productiesystemen o.a. voor kleine serie groottes

Over de projectpartners

Het partnerschap bestaat in totaal uit 13 partners en qua rollen uit 6 kennisinstellingen, 4 fieldlabs en 6 netwerkorganisaties (waarbij sommige partners een dubbele rol hebben, zie opsomming hieronder). Alle partners zullen hun netwerk inzetten om vraagstukken op te halen, potentiële technologie partners te werven voor het ontwikkelen van de beoogde oplossingen, per challenge een onafhankelijk expertraad samen te stellen en om projectresultaten te dissemineren naar hun achterban en netwerkcontacten.
Het consortium bestaat uit de volgende consortiumpartners:

 • Kennisinstellingen: Vives, Avans, Ilvo, Fontys Greentechlab, Flanders Make, Inagro
 • Fieldlabs: Flanders Make, Breda Robotics, Ilvo, Inagro
 • Netwerkorganisaties: Boerenbond, Impuls Zeeland, BEMAS, High Tech NL, Flanders' FOOD, ZLTO

Stichting Breda Robotics

Stichting Breda Robotics is de initiator van dit project dat perfect inspeelt op haar beide doelstellingen, te weten het verbeteren van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs/kennisinstellingen. En het faciliteren en ondersteunen van het bedrijfsleven en andere organsiaties om meer robotica en industry 4.0 technology in te zetten die hen ondersteunen om economische en maatschappelijke vraagstukken nu en in de toekomst het hoofd te kunnen blijven bieden. Breda Robotics kan met haar ervaring en netwerk bijdragen aan het in beeld brengen van de concrete uitdagingen in de agro food en foodprocessing enerzijds. Maar anderzijds ook met haar netwerk en ervaring met bedrijven de industy 4.0 toepassingen ontwikkelen voor de vraagstukken uit de markt. In dit project wil Breda Robotics haar eigen expertise en fieldlab doorontwikkelen op de specifieke thema's agrofood en foodprocessing. Hiermee draagt Breda Robotics bij aan alle specifieke doelstellingen.

Avans Hogeschool

Avans Hogeschool is een brede hogeschool met opleidingen op uiteenlopende vakgebieden zoals informatica, economie, verpleegkunde, kunst, bouwkunde, mechatronica, bedrijfkunde enzovoort. Daarnaast is Avans ook een kennisinstituut met meerdere expertisecentra. In dit project wil Avans Hogeschool haar kennis en expertise op het gebied van toegepast onderzoek inbrengen Lectoren en onderzoekers van het Expertisecentrum Technische Innovatie en docent-onderzoekers van ATIx, de
Academie voor Technologie en Innovatie (en co-creatie: “x”)
.
Met name vanuit de kenniskring Robotisering en Sensoring zal expertise worden ingebracht en ondersteuning gegeven aan projecten door middel van toegepast onderzoek op het gebied van robotica, mechatronica, artificial intelligence, vision/image recognition, modellering en prototyping in (field-)labs. Hiermee draagt Avans bij aan doelstellingen
1, 2, 4, 5 en 6.

BEMAS

BEMAS, Belgian Maintenance Association vzw, is een platform voor het uitwisselen van kennis en goede praktijken in onderhoud en asset management. BEMAS helpt asset intensieve organisaties op weg naar worldclass beheer en onderhoud van technische installaties. Dit onder ander voor een aantal grote foodprocessing bedrijven. BEMAS draagt bij aan het behalen van doelstellingen 1, 2, 5 en 6.

Boerenbond

Boerenbond is de beroepsorganisatie voor de agrarische ondernemer in Vlaanderen en Oost-België. Boerenbond behartigt, vormt, innoveert, verbindt én adviseert haar 16.000 leden met als doel een robuuste en duurzame land- en tuinbouwsector. Met name hun kennis van en netwerk in de Agro Food sector is van groot belang voor het project. Boerenbond draagt bij aan het behalen van doelstellingen 1, 2 en 6.

Flanders Food

Flanders’ FOOD zet, als Vlaams strategisch innovatieplatform, bedrijven in de voedingsindustrie aan tot innoveren door een kennis- en inspiratieaanbod, projectmatige kennisontwikkeling, adviesverlening en partnermatching. Zij ondersteunen voedingsbedrijven in het initiëren, uitdenken en implementeren van innovaties in voedingsproducten, productiesystemen en nieuwe business concepten. Met name hun kennis en netwerk in de Foodprocessing industry is van groot belang voor het project. Flanders’ Food draagt bij aan het behalen van doelstellingen 1, 2, 4, 5 en 6.

Flanders Make

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie met meer dan 750 onderzoekers. Zij stimuleren vanuit hun diverse vestigingen over heel Vlaanderen open innovatie via hoogkwalitatief onderzoek in diverse domeinen waaronder (semi-) autonome werkfuncties in de agricultuur / agrofood. Zij hebben ervaring in het samenwerken met bedrijven voor maatwerk-vraagstukken en bieden een uitgebreid aanbod aan test- en validatie infrastructuur voor het testen en valideren van autonome werkvoertuigen. In dit project brengen zij voornamelijk hun expertise en kennis in van autonome werkvoertuigen, waarbij modulariteit en coöperatie tussen deze voertuigen centraal staat. Flanders Make draagt bij aan het behalen van alle specifieke doelstellingen.

Fontys-GreenTechLab

Fontys-GreenTechLab (FGTL) een onderzoek- en technologiegroep van Fontys Hogeschool Venlo, die technische vragen binnen de Agro, Food, logistiek en industrie werkveld beantwoordt door het uitvoeren van onderzoek, procesanalyses, engineering, prototyping en consultancy, in het kader van High Tech Systemen en Materialen. Projectmatig beantwoorden zij in co-creatie met het regionaal bedrijfsleven probleemstellingen. FGTL is een multidisciplinair R&D team met een achtergrond in mechatronica, werktuigbouwkunde, software, procestechniek en industrieel productontwerp. Ze zijn gespecialiseerd in het toepassen van robotica, vision, (soft)grippers, AI, machine learning, deep learning en digital twins in automatiseringsvraagstukken. Met deze expertise dragen zij bij aan doelstellingen 1, 2, 4, 5 en 6.

High Tech NL

High Tech NL is de branchevereniging van en voor innovatieve Nederlandse hightechbedrijven en -kennisinstellingen. High Tech NL zet zich in voor het collectieve belang van de sector, met een focus op lange termijn innovatie. Leden delen hun kennis, zoeken de samenwerking op en gebruiken het krachtige netwerk om succesvoller te innoveren. En is actief onder de merken Holland Robotics, Holland Semiconductors en High Tech Nl. In dit project brengt High Tech NL met name hun netwerk in van Higtech bedrijven. High Tech NL draagt bij aan het behalen van doelstellingen 1, 2 en 6.

ILVO

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid en voert beleidsondersteunend en kennisopbouwend wetenschappelijk onderzoek uit met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief. ILVO profileert zich als een onderzoekspartner die sterk gelooft in multidisciplinair onderzoek met zowel academische als industriële partners. Zij brengen in dit project met name hun kennis en netwerk in van het living lab Agrifood Technology gericht op innovatieve en duurzame landbouw- en agrovoedingssystemen, met sterke expertise op mechanisatie, automatisering en dataverwerking. En hun expertise om op een co-creatieve en multi-stakeholder aanpak te ontwikkelen. Ontwikkelde prototypes en sensoren worden op een iteratieve manier geoptimaliseerd door herhaaldelijk in praktijkrelevante omstandigheden te testen en valideren. Door deze approach wordt een efficiënter ontwikkelingsproces gerealiseerd waarbij meer wordt rekening gehouden met eisen van de eindgebruiker om zo de adoptie van technologische innovaties met een meerwaarde op vlak van efficiëntie en duurzaamheid te verhogen in de praktijk. ILVO draagt met name bij aan het behalen van doelstelling 4, 5 en 6.

Vives Hogeschool

Vives Hogeschool is gespecialiseerd in toegepast wetenschappelijk onderzoek rond landbouw en technologie. Expertise in de landbouw ligt met name op de introductie van nieuwe teelten en teelttechnieken, bodemkwaliteit en implementatie van Smart Farming technieken. Expertise in de technologie ligt met name op het terrein van Autonome voertuigen (ROS) , Maakindustrie en Industrie 4.0 toepassingen. Vives zet haar haar expertise omtrent fieldtesting, toegepast onderzoek, cocreatie, netwerking in voor het project en draagt daarmee bij aan het behalen van doelstelling 1, 2, 3, 5 en 6.

Impuls Zeeland

Impuls Zeeland, is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland met als doel de regionale economie te versterken en economische ontwikkeling te ondersteunen. Dit doet Impuls door bedrijven en mensen te verbinden en het uitvoeren van projecten op onder andere het domein agrofood en foodprocessing. Impuls heeft een breed netwerk van MKB, lokale en regionale overheden en vervult een verbindende rol tussen deze stakeholders waarin ze samenwerkt met de strategische partner FoodDelta Zeeland. De gezamenlijke kennis en het netwerk van bedrijven in de Agro Food sector is van groot belang voor het project.
De Agro Food sector heeft een groot aandeel in de Zeeuwse economie. Bedrijven uit de gehele waardeketen zijn in de provincie aanwezig: teelt, processing, verwerking, verpakking, op- en overslag, transport en productverkoop. Zeeland beschikt daarnaast over een unieke aquacultuur sector; denk aan de schaal- en schelpdierenteelt, visserij, visteelt op land en zilte teelten (waaronder o.a. zeewier, zeekraal). Belangrijke thema’s en vraagstukken voor de agrofood- en aquacultuursector in Zeeland betreffen de eiwittransitie (van plant naar dier én van land naar zee), benutting van rest- en afvalstromen, robotica en digitalisering (incl. smart farming) en duurzame verpakkingen.
Impuls draagt met name bij aan het behalen van doelstellingen 1, 2, 4, 5 en 6.

Inagro

Inagro, een verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-Vlaanderen (België), is een onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw. Geografisch gezien ligt Inagro in het zeer intensieve en innovatiegedreven landbouw- en tuinbouwhart van deze provincie. De kernactiviteiten van Inagro zijn wetenschappelijk onderbouwd praktijkgericht onderzoek leveren en kennis overdragen aan de belanghebbenden in de agrarische sector. Intensieve samenwerking met de stakeholders maakt het mogelijk om de onderzoeksresultaten te implementeren.
Inagro bezit heel wat expertise mbt. de drie geformuleerde uitdagingen rond smart farming. Als specialist in kleine teelten volgt Inagro diverse teelten op inclusief hun innovatieve, toegepaste behandelingstechnieken en dit zowel op eigen proefvelden als proeven die aanliggen bij diverse telers. Daarnaast beschikt Inagro ook over een ruim netwerk van toeleverende agrobusiness bedrijven waarmee het nieuwe technieken tot ontwikkeling laten komen.
Inagro draagt met name bij aan het behalen van doelstellingen 1, 2, 4, 5 en 6.

ZLTO

ZLTO, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie is een vereniging van en voor 12.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Zij zet zich in voor de continuïteit van de sector en toekomstperspectief voor boeren en tuinders. De vereniging is ook een schakel tussen boeren en tuinders, de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij. Ook bundelt zij de krachten van leden, stimuleert zij de samenwerking en innovatie in de land en tuinbouw en draagt zij bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Binnen de ZLTO zijn van de boeren en tuinders 4 teams actief, namelijk belangenbehartiging, programma's (projecten), bedrijfsadviseurs van vastgoed.

Projectpartners Smart Farming.png
Interreg 2

BEMAS Corporate Sponsors