Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de seminaries, studie-avonden, cursussen en andere evenementen die worden georganiseerd door de Belgian Maintenance Association vzw (hierna “BEMAS”), op het lidmaatschap en het lidgeld, en op alle andere diensten of goederen die worden geleverd door BEMAS. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun contractuele verrichtingen uitsluitend geregeld worden door deze algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andere en meer bepaald in de bestelbons van de koper/opdrachtgever, niettegenstaande alle tegenstrijdige bedingen.

Artikel 2 Bestellingen

 • a. De opdrachtgever kan zich inschrijven voor de seminaries, de studie-avonden, cursussen of enig ander evenement, via post, fax , e-mail of de BEMAS website. De inschrijving is definitief vanaf het moment dat de opdrachtgever een confirmatiebericht ontvangt vanwege BEMAS.
 • b. Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijde de door de opdrachtgever geplaatste inschrijvingen voor een seminarie, studie-avond, cursus of enig ander evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook. BEMAS behoudt zich tevens het recht voor om het programma van het seminarie, de studie-avond, opleiding of enig ander evenement te wijzigen wanneer de omstandigheden dit nodig maken, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook.
 • c. Annulering van een inschrijving voor deelname aan een BEMAS seminarie, studie-avond, opleiding of evenement is tot 15 dagen voor de betrokken activiteit zonder kosten mogelijk. Na deze datum wordt een forfait ten bedrage van 35% van de deelnameprijs aangerekend. In het geval van een annulering van een inschrijving voor een opleiding later dan 7 dagen voor de betrokken opleiding, dient de volledige inschrijvingsprijs betaald te worden. Elke annulering of wijziging dient schriftelijk per fax of E-mail te gebeuren. Afwezigheid op een seminarie, opleiding, studie-avond of enig ander evenement geeft geen recht op terugbetaling. Het is echter wel toegestaan de ingeschreven deelnemer(s) te vervangen.
 • d. Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijde de door de koper geplaatste bestellingen van goederen geheel of gedeeltelijk te annuleren in het geval dat de door de koper bestelde goederen niet zouden beschikbaar zijn bij onze leveranciers, zonder dat de koper recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook.
 • e. De opdrachtgever kan zich inschrijven als BEMAS lid via post, fax, e-mail of de BEMAS website. Het lidmaatschap is definitief vanaf het moment dat de opdrachtgever een confirmatiebericht ontvangt vanwege BEMAS en geldt voor het lopende kalenderjaar. Het wordt jaarlijks automatisch verlengd en is opzegbaar voor het volgende kalenderjaar. Het lidgeld wordt jaarlijks gefactureerd.
 • f. Wij behoudens ons evenzeer het recht voor om de opgenomen bestellingen te annuleren wanneer blijkt dat de koper/opdrachtgever tekort komt aan zijn verbintenissen, hij zijn handtekening laat protesteren, hij uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn goederen, hij door onze factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd...enz. of hij zich bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet.

Artikel 3. Leveringen

 • a. Wanneer de koper weigert bestelde goederen in ontvangst te nemen behouden wij ons het recht voor om ofwel overeenkomstig het gemeen recht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen in welk geval de koper ons van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 25 % van de verkoopprijs.
 • b. De goederen worden beschouwd als geleverd te zijn vanaf onze magazijnen voor verzending. De verzending van de koopwaar en de bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper. Tenzij anders vermeld, zijn de vervoerkosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 4. Aanvaarding

 • a. De koper dient de conformiteit van de geleverde goederen bij ontvangst te controleren. Geen enkele klacht betreffende de levering zal weerhouden worden indien deze niet per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen geschiedt, en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid uit hoofde van onze leveringen en diensten 

 • a. Wij worden uitdrukkelijk ontheven van iedere aansprakelijkheid wegens rechtstreeks of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van de door ons verkochte producten.
 • b. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leverancier.
 • c. Er wordt geen enkele waarborg gegeven op de onderdelen in glas, rubber, plastiek, papier, carbon en andere gemakkelijk beschadigbare materialen.
 • d. BEMAS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de semenaries, studie-avonden, cursussen of andere evenementen. BEMAS garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar semenaries, studie-avonden, cursussen of andere evenementen wordt aangeboden. BEMAS verwerpt enige en alle verantwoordelijkheid voor de doeltreffendheid, compleetheid, legaliteit, betrouwbaarheid, operationaliteit, of nadelige gevolgen van de aangeboden informatie of vertoond materiaal tijdens semenaries, studie-avonden, cursussen of andere evenementen. BEMAS verwerpt enige en alle verantwoordelijkheid voor welke nadele gevolgen dan ook die veroorzaakt worden door het toepassen van kennis of informatie verkregen op seminaries, studie-avonden, cursussen of andere evenementen door BEMAS georganiseerd.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 • a. BTW en alle andere belastingen die eventueel zouden verschuldigd zijn op moment van facturatie, zullen worden gedragen door de koper / opdrachtgever en worden toegevoegd aan de netto prijs.
 • b. De facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel ofwel op een bankrekening ten name van BEMAS, behalve anders vermeld op de factuur of andere uitdrukkelijke overeenkomst. Het bestaan van een klacht ontheft de koper/opdrachtgever niet van zijn verplichting de facturen te betalen binnen de overeengekomen termijnen.
 • c. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.
 • d. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf deze vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 12 % per jaar op het factuurbedrag.
 • e. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR, als schadebeding, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
 • f. Bij niet-betaling of wanneer blijkt dat de koper/opdrachtgever tekort komt aan zijn verbintenissen, hij zijn handtekening laat protesteren, hij uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn goederen, hij door onze factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd...enz. of hij zich bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet, behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten, het lidmaatschap bij BEMAS te ontnemen, en/of deelname aan de BEMAS activiteiten te weigeren. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 • a. Behoudens andersluidende overeenkomst behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 8. Bevoegde Rechtbank Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar.

 • a. De koper/opdrachtgever en BEMAS komen uitdrukkelijk overeen elke tegenstrijdigheid, betwisting of geschil voor te leggen aan de Rechtbanken bevoegd voor de zetel van BEMAS.
 • b. Op alle contracten is de Belgische wetgeving van toepassing. Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking aan beide clausules mee. Het aanvaarden van wissels brengt geen schuldvernieuwing mede.

BEMAS Corporate Sponsors