Eerbetoon aan "de Belgische Onderhoudsvereniging"

Blogs

In 1219 stopte deze waardige vertegenwoordiger van de prins, die het grootste bouwterrein overzag dat Reims ooit gekend had, naast een man die gehurkt voor een blok kalksteen zat, een hamer in de ene hand, een beitel in de andere, en vroeg hem: "Wat doe je daar, mijn goede man? Ik ben een kathedraal aan het bouwen, mijn heer," antwoordde de steenhouwer.

In 2019 bezoekt de voorzitter van de raad van bestuur van een industriële onderneming een van de fabrieken van de groep. Aan het hoofd van een productielijn zit een man aan een tafel die via het internet der dingen het trillingsprofiel van de lagers van een compressor van 50 kW op zijn scherm afleest. Wat doe je daar, mijn vriend," vraagt de bezoeker hem. En de onderhoudstechnicus antwoordt: Mijnheer de voorzitter, ik voer de investering uit waartoe uw raad van bestuur heeft besloten.

Deze twee schetsen zijn weliswaar karikaturaal, maar tonen aan dat de cultuuruitingen die kenmerkend zijn voor onze beschaving ingrijpende veranderingen hebben ondergaan; met name het emblematische "bouwen van kathedralen" van weleer is nu vervangen door het pertinente "uitvoeren van investeringen".
De actualisering van de menselijke activiteiten heeft dus de permanente verplichting om de kennis, de werkwijzen en ook het vocabularium van de huidige tijd te integreren. Onderhoud moet het bevel respecteren en er het beste van maken.

Is dit echt zo? Ja, zeker wat kennis en methodologieën betreft... en als we daarvan overtuigd zouden moeten worden, zou het volstaan de programma's door te bladeren of de websites van de organisaties voor onderhoudsopleiding te bezoeken. Wat de woordenschat betreft, is er echter nog ruimte voor twijfel.

In alle sectoren van economische activiteit wordt onderhoud nog te vaak beschouwd als een ondersteunende dienst, die zeker essentieel is, maar waarvan de geometrie varieert en waarvan de ambities moeten worden gematigd. Het onderhoud zal dus niet in aanmerking worden genomen in het investeringsplan van de onderneming; het zal, als kosten beschouwd, alleen worden opgenomen in de jaarlijkse exploitatiebegroting, die altijd aan discussie onderhevig is en dus aan de ups en downs van de economie. Op te veel plaatsen heeft het onderhoud dus nog niet zijn volledige geloofsbrieven verworven.

En toch is het aan het onderhoud om niet alleen de produktiecapaciteit van een produktiesysteem te garanderen, maar ook de betrouwbaarheid van de werking ervan, totdat het buiten bedrijf wordt gesteld.
Hoewel de beroemde "jaarlijkse onderhoudskosten" slechts enkele procenten van het in de aankoop van de produktie-eenheid geïnvesteerde kapitaal vertegenwoordigen, bereiken de gecumuleerde kosten ervan tot aan de ontmantelingstermijn hoge waarden die soms deze investering benaderen of zelfs overschrijden. Moet de som van de jaarlijkse onderhoudskosten niet "post-investering" worden genoemd?
Met deze nieuwe woordenschat zou onderhoud ongetwijfeld met veel trompetgeschal kunnen toetreden tot de grote competitie, die van de investeerders, en zijn behoeften en verdiensten vastgesteld, bekrachtigd en gehonoreerd zien door de soevereine autoriteit van de hedendaagse samenleving: de investeerder.

Een dergelijke vraag opwerpen is haar beantwoorden, en dit is wat de economische wetenschap heeft gedaan door "corporate asset management" in haar methodologieën op te nemen. Voor een bepaalde productie-eenheid wordt, afhankelijk van de duur van de exploitatie, de levenscyclus, de volgende berekening gemaakt: 

 

(Investering) - (Afschrijving) + (Na-investering)

 

Professionele softwareprogramma's voeren deze berekeningen nauwkeurig uit door extra parameters in te voeren zoals de rentevoet en het inflatiepercentage. In ieder geval leveren de resultaten van deze berekeningen ongeëvenaarde managementinformatie op, die ook de ware omvang van het onderhoud laat zien.
Moge de onderhouder, in zijn daden, deel uitmaken van de implementatie van het nieuwe beheersparadigma:

                                                             Levenscyclusplanning en toekomstig activabeheer

 

Deze boodschap is latent aanwezig in alle activiteiten van BEMAS; ze is ook latent aanwezig in de conferenties, workshops en alle gesprekken die tijdens deze dag van 19 november 2019 in Charleroi zullen plaatsvinden. Ik dank de organisatoren en de organisatoren van dit professionele symposium voor het feit dat zij zo goed aan de verwachtingen van de industriële krachten van de regio hebben voldaan.

En mogen de deelnemers aan dit evenement hartelijk worden gefeliciteerd met hun actieve bijdrage aan de voortdurende totstandbrenging van efficiëntie en uitmuntendheid.
Moge succes hun metgezel zijn op de weg!

                                                                                                       

 

Robert Leenaerts

 

BEMAS Corporate Sponsors