Smart Tooling


Op 1 juni 2016 keurde Interreg Vlaanderen-Nederland het ‘Smart Tooling-project’ goed. Samen met partners uit industrie en de academische wereld ondersteunt BEMAS bedrijven die willen meewerken aan innovaties op gebied van Smart Tooling en Robots in de context van technisch onderhoud.


In de procesindustrie draaien machines non-stop. Minutieus onderhoud is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, zeker vanwege steeds strenger wordende regels op gebied van veiligheid en milieu. ‘Smart Tooling’ legt daarbij de focus op automatisering: door de ontwikkeling van prototypes van robots en tools kan het onderhoud veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter worden. Zo wordt de productiviteit van het industrieel onderhoud versterkt.


Een voorbeeld hiervan zijn robots die schoonmaken en inspecteren op voor mensen lastige of niet toegankelijke locaties. Robottechnologie wordt in Europa gezien als een belangrijke ontwikkeling op gebied van maintenance. Omdat robottechnologie jong is, zijn er veel onzekerheden en mogelijkheden die nog niet zijn onderzocht of ontwikkeld. Dit project geeft een stimulans aan KMO/MKB bedrijven in de grensregio die robotinnovaties ontwikkelen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar inspectie-, cleaning-, en werkplaatsrobotica en drones. Dat laatste type, ‘de vliegende robot’, is voor inspecties in de procesindustrie nog minimaal in gebruik. Dankzij de ontwikkeling hiervan kan de veiligheid bij het inspecteren van bijvoorbeeld de binnenkant van tanks sterk verbeterd worden.


Dankzij de actieve betrokkenheid van kennisinstellingen zoals o.a. Universiteit Twente, een vooraanstaand instituut op gebied van robotica, wordt bijgedragen tot een directe stimulans voor technologische doorontwikkeling van KMO/MKB-bedrijven. Multinationals BASF en Dow Benelux fungeren als testlocatie. De grensoverschrijdende samenwerking geeft bedrijven zo toegang tot een breed scala van expertise en infrastructuur die nu niet of moeilijk toegankelijk is. Hierdoor kan men best practices uitwisselen zodat ook na afloop van het project een duurzame verankering van kennis gewaarborgd blijft.


Meer informatie op www.smarttooling.eu


Het Smart Tooling project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.


 


Doelstelling


Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. MKB/KMO ondernemingen hebben de uitdaging om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen:


 • 8 service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.
 • 16 KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.
 • 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters, maar krijgen geen geldelijke steun.

   

Toepassingen


 • 2D robots voor bijvoorbeeld:
  • Coaten en cleanen van grote oppervlaktes zoals tanks, kolommen en torens;
  • Inspectie van oppervlaktes en statische equitment;
  • Inspectie en cleaning in besloten ruimtes, zoals tanks, vaten en leidingwerk.

    
 • 3D robots voor bijvoorbeeld:
  • Ontwikkeling van toepassingen voor inspecties in besloten ruimtes;
  • Ontwikkeling van toepassingen voor inspecties van installaties op hoogte zoals leidingen, tankdaken, koeltorens en kolommen;
  • Ontwikkeling van toepassing voor inspecties van installaties op hoogte, zoals leidingen, tankdaken, koeltorens en kolommen.

    
 • Fixed robots voor bijvoorbeeld:
  • Vaste locatie voor cleaningapplicaties;
  • Geautomatiseerde systemen voor inspectie van installatie onderdelen;
  • Automatisering onderhoudsactiviteiten in werkplaatsen.

    

Financiers


Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen. In deze projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen.


Voor 2014-2020 voorziet Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Smart Tooling project ontvangt subsidie vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland programma. 


 


partners smart tooling


 


Stand van zaken - september 2019


Het project Smart Tooling is gestart op 1 september 2016. De oorspronkelijke einddatum zou zijn 31 augustus 2019. Op 10 juli 2019 hebben wij goedkeuring ontvangen om de projectduur te verlengen tot en met 31 mei 2020.

Een aantal deelprojecten vergen voor het realiseren van de testplannen een langere looptijd dan de actuele projectduur. De verschillende deelprojecten kunnen door de verlengde projectduur met een kwalitatief resultaat afgerond worden.


 


Voortgang cluster Werkplaats


Het cluster werkplaats focust op de subthema’s 'lekdetectie' en 'augmented reality' en 'werkplaatsrobotica'. 

Lekdetectie:

Dit project heeft als doel het inzetten van een collaboratieve robot bij lektesten. De Cobot zal via een probe de potentiële lekkages van een op druk gezette afsluiter afsnuffelen.

Projectpartners:          ITIS, Sirris


Het Nederlandse bedrijf Industrial Testing & Inspection Services (ITIS) neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met Sirris.

In het eerste gedeelte van het Interreg project is een prototype robot ontwikkeld.

ITIS gaat met SIRRIS werken aan een grotere Cobot UR10.

De bedoeling is dat de Cobot voorjaar 2020 operationeel zal zijn.


Augmented reality:

Augmented reality richt zich op digitale ondersteuning van technici bij inspectieactiviteiten en herstelinstructies op de werkplaats. Als resultaat van deze digitale ondersteuning wordt een verhoogde efficiëntie, minder administratie en betere kwaliteit verwacht.

Projectpartners:          Proceedix, Iristick, Sirris, BASF


Ook voor dit onderdeel is Sirris betrokken en werkt hiervoor samen met het Gentse bedrijf Proceedix en het Antwerpse Iristick. Voor de  Testfaciliteit  BASF Antwerpen zijn er in het Proceedix systeem de procedures voor het werken aan een Koelinstallatie en Zuigercompressoren ontwikkeld. Het Proceedix  systeem kan nu werken op de Iristick

’slimme veiligheidsbril’. De volgende stap is Live test in de field bij BASF. BASF bekijkt op dit moment de inzetbaarheid van het systeem.


 


Werkplaatsrobotica:

Het verwachte resultaat van deze use case is een hogere efficiëntie, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de werknemers.

In dit deelproject wordt onderzocht welke werkplaats activiteiten met een industriële Cobot kunnen worden gerealiseerd.

Projectpartners:          Sirris, ENGIE Nederland


Sinds eind 2018 is de afdeling van ENGIE Nederland in Terneuzen een nieuwe Project Partner Light binnen de cluster 'werkplaatsrobotica'. De eerste activiteit is het ‘Flenzen zuiver maken’ (coating verwijderen). De eerste tests hiermee waren positief. De volgende stap is het bekijken van mogelijke andere taken uitvoerbaar via een Cobot door Sirris en ENGIE Nederland.


 


Voortgang cluster UAS (drone-inspecties)


Het deelproject UAS richt zich zowel op het toepassen van drones voor inspecties in besloten ruimtes en op het uitvoeren van gecontroleerde inspectie in buiten omgeving. 


Buiten vliegen:

Het buiten vliegen heeft als doel het uitvoeren van inspecties van chemische installaties met drones veiliger en betrouwbaarder te maken om zo problemen met corrosie sneller op te sporen en te behandelen.

Projectpartners:          Avular, SPIE, Airobot, REWIN, Dow Benelux, BASF


Airobot heeft een systeem ontwikkeld voor het plannen van veilige inspectievluchten.

Verder heeft Airobot de technologie voor geo fencing en botspreventie ontwikkeld.

Deze systemen zijn inmiddels geïnstalleerd op de drone van Avular. Avular heeft de MATLAB Simulink bibliotheek voor de Curiosity drone in gebruik genomen. Met deze tool wordt de control-software om de drone te laten vliegen overzichtelijk geschreven en kan vluchtdata live worden getoond en gelogd op de computer.

De huidige drone vliegt met een zelf-ontwikkelde flight controller. Deze controller is reeds uitgebreid met de vertaling om GPS coördinaten om te zetten in lokale XYZ-coördinaten. De vervolgstap is om een vluchtplan te implementeren en buiten te testvliegen bij SPIE.Binnen vliegen:

Dit project heeft als doel om een drone te ontwikkelen waarmee wanddikte metingen uitgevoerd kunnen worden op stalen wanden en daken van industriële installaties. Deze drone zal worden ingezet voor moeilijk bereikbare plekken waar Crawlers niet toegepast kunnen worden.

Projectpartners:          Ronik Inspectioneering, Delft Dynamics, POZYX, Dow Benelux,

                                    BASF, Universiteit Twente, REWIN


De voordelen van het inzetten van een drone zijn:

-           Geen steigerbouw met nodig.

-           Geen rope access meer nodig.

-           Lagere kosten.

-           Lagere downtime.

-           Onderhoudsinterval tanks vergroten (RBI).


Ronik Inspectioneering heeft de afgelopen periode hardware en software ontwikkeld voor dakspanten inspecties en deze eerste malen succesvol getest tijdens tank inspecties.

De volgende stap is de indoor positionering.


Delft Dynamics is de afgelopen tijd actief geweest met het buiten testen van het POZYX positionering systeem.


Er zijn tevens testen uitgevoerd op het gebied van:

-           Ultra Wide Band (UWB);

-           laserafstandsmeters.


 


Voortgang cluster Inspectie


Het cluster inspectie focust zich op de subthema’s ‘inspecties in vaten’ en ‘inspectie in leidingen’.


Inspecties in vaten:

Dit project heeft als doel het uitvoeren van volautomatische inspecties in drukvaten op wanddikte en corrosie vorming.

Projectpartners:          ID-Tec, VTEC Lasers & Sensors, P. de Boevere B.V.,

                                    Nobleo Technology, Universiteit Gent, BASF, Dow Benelux,

                                    Impuls Zeeland


ID-Tec heeft, met de inbreng van de verschillende project partners, de I-ball inspectie robot ontwikkeld. Deze balvormige robot kan inspectie uitvoeren in drukvaten welke gevuld zijn met vloeistof. Inspectie data kan worden verzameld en gecommuniceerd. Voor het realiseren van de inspecties is de ontwikkeling van een ‘Eddy Current wanddikte sensor’ noodzakelijk.


De volgende vervolgstappen dienen nog te worden uitgevoerd:

-           Sonar plaatsbepaling in (andere) vloeistoffen. LIDAR plaatsbepaling in

            (schone) vloeistoffen heeft reeds plaatsgevonden.

-           Sonar communicatie in vloeistoffen.


De demoversie zal dit najaar gereed zijn. Nobleo Technology komt na oplevering en testen van de I-Ball in beeld voor het autonoom maken van de besturing.


Inspecties in leidingen:


Dit project heeft als doel het uitvoeren van volautomatische inspecties in leidingen op wanddikte en corrosie vorming.

Projectpartners:          Universiteit Twente, Dow Benelux, ExRobotics B.V., BASF,

                                    Impuls Zeeland


ExRobotics B.V. heeft een prototype ontworpen en gebouwd op basis van het basisontwerp van de Snake robot van de Universiteit Twente. Dit prototype is voorzien van besturingssoftware door de Universiteit Twente.

Deze Snake robot, die zij samen ontwikkeld hebben, kan autonoom de wanddikte van verticale en horizontale leidingen inspecteren. Dit is met name interessant bij een veelvoorkomend probleem in de leidingen van petrochemische bedrijven namelijk ‘corrosie onder isolatie’. De testen zijn uitgevoerd en de robot is opnieuw ontworpen. Men is nu gereed voor conversie naar een industriële versie. Speciaal is dat Robot op 2 manieren kan buigen. 


ExRobotics gaat het industriële prototype bouwen. De volgende stappen worden nog uitgevoerd en getest:

-           Navigatie in eenvoudige netwerken met behulp van LiDAR;

-           Integratie met sensoren voor het meten van wanddikte.


 


Voortgang cluster Cleaning


Het thema cleaning richt zich op het ontwikkelen van een robot, welke vervuiling in zowel besloten ruimtes als oppervlaktes zal herkennen, losmaken en kan verwijderen. Het doel is om de robot op autonome wijze in te zetten om vuil te herkennen en te onderscheiden om zo tot een hoger veiligheid niveau en een hogere efficiency te komen. 

Projectpartners:          Buchen, Group Victor Peeters, VTEC, P. de Boevere B.V., Accerion, 

                                    Nobleo Technology, Avans Hogeschool, DERC Waterjetting, BASF,

                                    Mourik, Dow Benelux

De drie service bedrijven die input leveren zijn Mourik, Buchen en Group Victor Peeters.

Zij delen de eigen kennis rondom cleaning en leveren daarnaast een ondersteuning binnen de tests van de robotica. Daarbij richt Mourik zich op navigatie. Buchen richt zich op de reinigingsgraad. Group Victor Peeters richt zich op metingen, data analyse en het autonome werken. 


De technische groep binnen dit cluster wordt gevormd door VTEC Lasers & Sensors,

P. de Boevere B.V. (Serenity), Accerion, Nobleo Technology en Avans Hogeschool. 

VTEC richt zich op de sensor technologie en communicatie van de data.

Waarbij P. de Boevere B.V. de taak heeft zich te focussen op data acquisitie, data logging, rapportage en data processing. Accerion en Nobleo Technology richten zich binnen dit project op plaatsbepaling en navigatie van de cleaning robot. 

DERC Waterjetting levert in het cluster cleaning een zo geheten carrier platform (drager). DERC Waterjetting zal de aanpassing aan het platform ontwerpen en installeren. Het doel is om het carrier platform te ontwikkelen t.b.v. autonoom opereren en reinigen.


Nobleo Technology heeft de navigatie software verder ontwikkeld en verschillende test uitgevoerd op de test faciliteit bij Group Peeters. Er is een test met hoge druk uitgevoerd door Mourik in een tank bij Dow.

Serenity heeft aan de dashboard software gewerkt en een bijeenkomst georganiseerd om de interacties tussen de verschillende systemen in kaart te brengen.


Stichting Avans heeft de door VTEC ontwikkelde sensoriek voor vervuilingsmeting ingebouwd in een door studenten ontworpen Inspectie robot. De volgende stap is de robot voorzien van  een navigatiesysteem en deze VTEC sensoren te testen.


De volgende stappen zijn onder andere verbeteringen doorvoeren op basis van praktijktesten met betrekking tot het regelen van de magneet sterkte bij de Cleaning robot. Hiervoor wordt een regelsysteem ontwikkeld. De hoogte van de magneten van de DERC carrier zullen instelbaar worden gemaakt. De komende tijd zal gewerkt gaan worden aan de integratie van de Serenity-Nobleo technologie.


 


Stand van zaken - maart 2018 - Smart Tooling op Maintenance 2018


Smart Tooling is ongetwijfeld een van de weinige projecten waarin vrijheid en een correcte opvolging zo nauw hand in hand gaan. Volgens Wim Vancauwenberghe, directeur bij vzw BEMAS, is dat omdat Interreg Vlaanderen-Nederland weet hoe belangrijk technologische innovatie is.


RoNik Inspectioneering is zich daar ook van bewust. Het bedrijf gebruikt dronetechnologie om industriële installaties op de meest efficiënte manier te inspecteren. “Wij doen op drie uur, wat met torenhoge stellingen drie weken in beslag zou nemen”, vertelt Marien van den Hoek, commercieel directeur, trots. “Ruimtes die nood hebben aan onderhoud of reparaties, zijn vaak moeilijk te bereiken, maar ook vochtig, vuil en donker". De drone wordt via een kleine opening binnengelaten en bestuurd door de inspecteur vanop een aangenamere plek. Inspectiedrones hebben nog steeds een bestuurder nodig, maar RoNik Inspectioneering is druk bezig met de ontwikkeling van autonome drones. Mede dankzij Smart Tooling hebben ze grote sprongen gemaakt op een korte tijd. “Het is meer dan alleen een subsidie van bovenaf, Smart Tooling biedt ons heel wat publiciteit en faciliteiten.” Op de beurs werden er naast de demonstraties van de drone, ook demonstraties getoond met autonome robots.


ExRobotics nam de ExR-1 mee naar de beurs. Deze robot wordt onder andere op booreilanden gebruikt wordt om gevaarlijke ruimtes te inspecteren. De (autonome) robots van ExRobotics bezitten vier van de vijf menselijke zintuigen. “De robotica vergroten de veiligheid van de inspecteur, die vanuit zijn controlekamer beslissingen kan nemen.” Commercieel directeur Samir El Awadi gelooft dat een robot later zelf beslissingen zal nemen op basis van de metingen, maar hij blijft voorzichtig. “Alleen wanneer je meer dan zeker bent dat de robot alles juist kan verwerken, zou je hem dat vertrouwen mogen geven. Iedere misstap is gevaarlijk voor de mens.” De kennis en ervaring van ExRobotics b.v. worden in het Smart Tooling project ingezet voor de ontwikkeling van de Snake bot. De Snakebot wordt in samenwerking met Universiteit Twente ontwikkeld. Deze robot moet smalle pijpleidingen inspecteren op corrosievorming, verstopping en lekkages.


Voor Patrick de Boevere, van Serenity (P. de Boevere b.v.), begint en eindigt alles bij planning in het project. “Ik ontwikkel een software waarin geen verrassingen mogelijk zijn. Het is niet de bedoeling dat je reinigingsrobot schade toebrengt aan je infrastructuur of in een gat valt. Op millimeter niveau gaan wij bepalen welke oppervlakte gereinigd moet worden, tot daar en niet verder, op de verboden gebieden komt hij zeker niet. No surprises.” De ontwikkeling en de hoge gun- en vertrouwensfactor bij Smart Tooling zijn de belangrijkste redenen waarom project partners blij zijn om deel uit te maken van het project. Volgens projectpartners ligt de kracht van het project in het koppelen van de juiste projectpartners aan elkaar, iets waar BEMAS een belangrijke rol in speelt, volgens El Awadi. BEMAS en Ki<ꟾMPi beheren, als projectverantwoordelijke, het budget en stippelen een plan uit. “Er gaat heel weinig geld verloren’. ‘We zien de investering optimaal terug in de eindproducten’. 'Dit is iets wat je niet over elk gesubsidieerd project kan zeggen”, merkt Bart van der Zalm (ID-tec) op. “Wij beloven geen robots die alles kunnen en dat is ook onze doelstelling niet. Bij Smart Tooling ligt de focus op innovatie in de wereld van het onderhoud.” Er wordt bij Smart Tooling gefocust op de kerncompetentie van een bedrijf.


Bart van der Zalm van ID-tec kan het met een wagen vergelijken. “Als je een auto wil bouwen, hoef je geen nieuw wiel uit te vinden. Je gaat gewoon op zoek naar het beste wiel, de beste zetels, de beste motor en zo zet je samen de beste wagen in elkaar.” Het Interreg project geeft bedrijven de mogelijkheid om bij grote bedrijven hun product uit te testen. Proceedix en Iristick werken bijvoorbeeld samen aan een software voor inspectie met een digitale veiligheidsbril. Dankzij de slimme veiligheidsbril van Iristick kunnen instructies handenvrij doorgegeven worden. Binnen anderhalf jaar loopt het Smart Tooling project op zijn einde en kan de balans definitief opgemaakt worden. Toch klinkt het bij de deelnemende partijen al: waar kunnen we tekenen voor een volgend Smart Tooling project? Want in ruil voor hun engagement, materiaal en tijd, krijgen ze er veel voor terug. Voor meer informatie over het project en de projectpartners, kunt u een kijkje nemen op www.smarttooling.eu.


 


Onderzoek 


Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan om en nabij de 50 concrete robottoepassingen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen:


 • 8 service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.
 • 16 KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.
 • 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters, maar krijgen geen geldelijke steun.

 


Deelprojecten in het Smart Tooling-project 


1) Inspectie


1.1 Inspecties in vaten


Om inspecties in een tank te kunnen uitvoeren, zal een lichtere ‘crawler’ worden ontwikkeld. Belangrijk is dat deze opereert in en rondom vloeistoffen, zoals chemisch actieve stoffen en hoge temperaturen en drukken. Universiteit Gent werkt hier bij samen met VTEC en P. de Boevere B.V. (Serenity) om software en sensoriek te ontwikkelen. Waarbij ID Tec zich focust op de ontwikkeling van de robot. 


Naast de kennis- en kunde van VTEC, P. de Boevere b.v. en ID-Tec, delen ook Accerion en Nobleo de benodigde ervaring in het project. Zij leveren een bijdrage vanuit een input rondom plaatsbepaling en navigatie.


Verwante websites:


https://www.vtec-ls.nl/


http://www.serenity.nl/


https://www.id-tec.nl/


 


1.2 Inspectie in leidingen


Om inspectie in leidingen te kunnen uitvoeren, zal een snake robot worden ingezet. Universiteit Twente is momenteel bezig met de verdere uitbouw van de snake robot. Zij zijn begonnen met het onderzoeken van de aanpak van robot autonomie. 


Opeenvolgend wordt er gewerkt aan een redesign van robot software framework voor meer flexibiliteit en betere uitbreidingsmogelijkheden voor sensoren en autonomie en de implementatie hiervan. 


Exrobotics b.v. (Improvia) construeren, bouwen en testen op basis van het basisontwerp van de Snakerobot van Universiteit Twente een robuust prototype. Het te ontwikkelen prototype zal van besturingssoftware worden voorzien door U Twente.


Verwante websites: 


https://improvia.nl/


 


2) Werkplaats


2.1 Augmented reality


Augmented reality richt zich op de  digitale ondersteuning voor inspectie activiteiten en herstel instructies door een technieker in een werkplaats. Denk hierbij aan de ‘slimme veiligheidsbril.  Het resultaat van digitale ondersteuning zal een verhoogde efficiëntie, minder administratie en betere kwaliteit tot uiting kunnen hebben. Augnition en Iristick werken hierbij tezamen met Sirris. 


 


2.2 Lekdetectie


Werkplaats richt zich daarnaast op het uitvoeren van lekdetectie m.b.v. collaboratieve robots. De cobot zal via een probe de potentiële lekkages van een op druk gezette afsluiter afsnuffelen. Indien er een lekkage gemeten wordt, worden de coördinaten van de cobot doorgegeven aan het systeem zodat de exacte plaats, waar de lekkage optreedt, gevisualiseerd worden. Het doel is om een verhoogde efficiëntie, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de techniekers te borgen. 


ITIS neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met Sirris.


 


Verwante websites:


https://www.itis-nl.com/nl/


https://proceedix.com/


https://iristick.com/


 


3) UAS (drones)


Unmanned aerial vehicle


UAS staat voor unmanned aerial vehicle en wordt ook wel een drone genoemd. Het deelproject richt zich zowel op het toepassen van drones voor inspecties in besloten ruimtes, maar ook op het buiten vliegen. 


 


3.1 Buiten vliegen


Het buiten vliegen heeft als doel het uitvoeren van inspecties van chemische installaties met drones veiliger en betrouwbaarder te maken om zo problemen met corrosie sneller op te sporen en te behandelen. Hier werken Avular, SPIE, Airobot, Avans, Universiteit Gent, Universiteit Twente en Rewin met elkaar samen. 


 


3.2 Binnen vliegen


Universiteit van Twente, Ronik, Delft Dynamics en Pozyx werken samen aan het onderwerp ''binnen vliegen''. Zij richten zich op de ontwikkeling van een drone waarmee wanddikte metingen uitgevoerd kunnen worden op stalen wanden en daken van industriële installaties. Aangezien deelnemende partijen al erg veel ervaring hebben met het toepassen van drones in dergelijke industriële installaties is er een goed beeld van de mogelijke oplossingen voor dit probleem.


 


Voor het vliegen met een drone, in een niet-schone installatie, zal worden onderzocht welke omstandigheden er gecreëerd kunnen worden om de apparatuur veilig te kunnen vliegen (bijv. stikstof of een concentratie product boven UEL). Vervolgens zal er worden onderzocht welke technische-, operationele- en veiligheidsmaatregelen er nodig zijn om deze omstandigheden te realiseren. De ontvangst van de bakens en te gebruiken navigatie methode zal hierbij ook een aandachtspunt zijn. De sensor zal in staat zijn om een vuile oppervlakte schoon te maken, zodat een correcte meting verkregen kan worden. Tevens zal de sensor voorzien worden van een camera en verlichting zodat vastgesteld kan worden of de gemeten plek inderdaad schoon is.


 


Verwante websites:


http://www.ronik.nl/


https://www.delftdynamics.nl/en/


https://www.pozyx.io


https://www.spie-nl.com/


https://www.avular.com/


https://airobot.eu/


 


4) Cleaning


4.1 Binnen- en buitencleaning


Het thema cleaning richt zich op het ontwikkelen van een robot, welke vervuiling in zowel besloten ruimtes als oppervlaktes zal herkennen, losmaken en kan verwijderen. Het doel is om de robot op autonome wijze in te zetten om vuil te herkennen en te onderscheiden. 


Binnen het cluster leveren drie service bedrijven een input. De bedrijven in dit cluster zijn Mourik, Buchen en Group Victor Peeters. Zij delen de eigen kennis rondom cleaning en leveren daarnaast een ondersteuning binnen de tests van de robotica. 


Daarbij richt Mourik zich op navigatie. Buchen richt zich op de reinigingsgraad. Group Victor Peeters richt zich op metingen, data analyse en het autonome werken. 


Binnen het cluster zijn er 2 bedrijven aangesteld om de technische groep te vormen. Deze groep bestaat uit VTEC Lasers & Sensors en P. de Boevere B.V. (Serenity). VTEC richt zich op de sensor technologie en communicatie van de data. Waarbij P. de Boevere B.V. de taak heeft zich te focussen op data acquisitie, data loging, rapportage en data processing.


Onlangs zijn ook Accerion en Nobleo ingestroomd in het project. Zij richten zich op plaatsbepaling en navigatie van de cleaning robot. 


 


Verwante websites:


https://www.nobleo.nl/


https://accerion.tech/


http://www.buchen-group.be


http://www.peetersoiw.be/


https://www.mourik.com/


https://photonics-event.nl/company-guide/vtec-lasers-and-sensors/


http://www.serenity.nl/


 


Ga voor meer informatie naar www.smarttooling.eu