RepairTeens


Repair Teens wordt gerealiseerd met actieve steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.


Repair Teens is een samenwerking tussen de Techniekacademie, een initiatief van VIVES Hogeschool, en de projectpartners BEMAS vzw, POM, Repair&Share (gekend van de Repair Cafés) en een groep van industriële partners. Repair Teens wil de doelgroep van 12- tot 14-jarigen warm maken voor onderhoud en STEM en laten zien hoe zij dankzij onderhoud zelf een positieve impact kunnen hebben op en bijdragen tot een duurzamere wereld. Repair Teens reikt de jongeren daarbij niet alleen STEM-kennis en -vaardigheden aan, maar geeft hen via dit concept ook informele 21ste-eeuwse vaardigheden mee zoals ondernemerszin, digitale vaardigheden, samenwerken, probleemoplossend denken, en zorg voor omgeving en natuur. Het project Repair Teens wordt gerealiseerd met actieve steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.


Jongeren gaan onder begeleiding zelf aan de slag om echte bedrijfs- en maatschappelijke uitdagingen op te lossen. STEM-kennis en -competenties zijn daarbij de sleutel. Dat moet hen inspireren om in hun verdere studies en loopbaan STEM als een positieve en evidente keuze te zien. Met de focus op 'onderhoud & repair' wil Repair Teens de jongeren in het bijzonder enthousiasmeren voor het belang van onderhoud & herstel als onderdeel van de circulaire economie en een betere doorstroming van jongeren naar onderhoudsberoepen in industriële bedrijven helpen realiseren.


 


Wat wil Repair Teens verwezenlijken?


Repair Teens ontwikkelt samen met jongeren en bedrijven een nieuw buitenschools STEM-traject, helemaal (en voor het eerst) in het teken van onderhoud & repair. Het traject bestaat uit twee delen: open kennismakingssessies bij bedrijven uit diverse sectoren en bij Repair Cafés in heel Vlaanderen. Tijdens die sessies mogen jongeren zelf real life cases van bedrijven en maatschappelijke uitdagingen oplossen. Ze maken er ook kennis met het belang en de impact van circulaire economie, en hoe ze daaraan zelf kunnen bijdragen. Ze krijgen meteen ook de kans op een rondleiding achter de schermen bij het bedrijf of mogen als fixer in het Repair Café aan de slag.


Jongeren die de smaak te pakken hebben, kunnen zich engageren voor deel twee: een traject met twaalf opeenvolgende sessies (duur van één semester), waarbij vaste teams van jongeren onder begeleiding een onderhouds- of repairuitdaging oplossen. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van een innovatieve app voor digitale instructies. 


Via BEMAS hebben vier industriële ondernemingen zich geëngageerd voor het project. Ze komen telkens uit een andere provincie en sector: Evonik, Norbord, Vandemoortele, Volvo Cars Gent. Een vijfde BEMAS-lid, Manual.to, zal zorgen voor een digitale tool waarmee de jongeren de juiste instructies krijgen om onderhoud uit te voeren en zelf nieuwe instructies kunnen maken. In een volgende fase kunnen ook andere geïnteresseerde bedrijven zich opgeven. Wil u zich opgeven, vul dan dit formulier in.


 


Onderhoud en repair staan centraal


In overleg met BEMAS en Repair&Share is beslist om met Repair Teens in te zoomen op onderhoud & repair. Onderhoud, herstel en levensduurverlenging staan in het hart van het internationaal erkende circulaire model van de Ellen MacArthur Foundation. Onderhoud wordt uitgevoerd in de gebruiksfase van de productlevenscyclus van een toestel of een installatie. Het is de efficiëntste manier om de gebruikte materialen en de hierin geïnvesteerde energie optimaal te benutten. Bovendien zorgt onderhoud voor persoonlijke veiligheid, het voorkomen van vervuiling en een optimaal energieverbruik. Naast onderhoud zorgt ook repair er mee voor dat consumentengoederen zo lang mogelijk in gebruik blijven. Het gekozen thema onderhoud & repair sluit daarmee naadloos aan bij het thema van circulaire economie.


Repair Teens wil met dit thema de negatieve berichtgeving waarmee jongeren dagdagelijks geconfronteerd worden, ombuigen en laten zien dat jongeren zélf mee het antwoord in handen hebben op maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatverandering. Het vertrekpunt is de wegwerpcultuur van vandaag, waar jongeren mee protagonist in zijn. In lijn met het concept van de Repair Cafés wil Repair Teens jongeren aan het onderhouden en herstellen krijgen in plaats van defecte producten zonder nadenken weg te gooien en nieuwe te kopen.


 


 


Ontstaan van RepairTeens


In 2019 werd de Techniekacademie VIVES als STEM-partnerschap erkend. De Junior Techniekacademie laat kinderen van 8 tot 10 jaar proeven van techniek en STEM, terwijl kinderen van 10 tot 12 jaar kunnen experimenteren in de Tiener Techniekacademie. Met de positieve feedback van de jonge deelnemers en hun omgeving, kwam ook de vraag: Wat als de lagere school erop zit? Het is belangrijk dat jongeren in het secundair onderwijs, ook al hebben ze (nog) niet voor een STEM-opleiding gekozen, STEM (blijven) zien als een aantrekkelijke en bijzonder relevante keuze. De Techniekacademie zette daarom met de STEM-kampen een eerste actie op voor de doelgroep 12- tot 14-jarigen.


Met dit nieuwe STEM-traject Repair Teens wil het partnerschap nu een structurele werking voor deze doelgroep uitbouwen. Repair Teens mikt daarbij niet alleen op het aanbieden van een vervolg voor de huidige deelnemers van de Techniekacademie, maar ook op het oppikken van jongeren die nog niet werden bereikt. Repair Teens wil dezelfde drive en goesting creëren als in de Techniekacademie nu, maar aanpak en rekrutering zullen anders moeten. Vanaf het secundair onderwijs beslissen kinderen meer zelf, hebben ze een nog groter vrijetijdsaanbod om uit te kiezen of kiezen ze er net voor om thuis te blijven (bij de tablet of console), enz. De Techniekacademie vertrekt voor de inhoud van de sessies vanuit de leefwereld van de kinderen. Met Repair Teens wordt de inzet nog iets uitdagender: Repair Teens wil jongeren triggeren om niet alleen eigen interesses en skills te ontdekken, maar meteen ook oplossingen te creëren voor de wereld rondom hen.


 


Uw bedrijf kandidaat stellen?


In een eerste fase wordt enkel met de partners hieronder gewerkt, maar in een tweede fase kunnen ook andere bedrijven intekenen. Vul het formulier hier in als u interesse heeft om uw deuren te openen voor jongeren. We bezorgen u dan meer informatie.


 


Over de projectpartners


VIVES coördineert Repair Teens. Dit houdt onder meer in het ondersteunen van de stuurgroep en de jongerenadviesraad, het opvolgen van het inhoudelijke concept, het organiseren en/of ondersteunen van de individuele kennismakings- en trajectsessies, het organiseren en ondersteunen van de communicatie, het uitbouwen van een community rond Repair Teens, de voorbereiding van een duurzame uitrol van Repair Teens, kennisdeling en kennisborging. Daarnaast zorgt VIVES als onderwijspartner binnen Repair Teens voor het onderbouwen van het didactische concept, het mee begeleiden van de sessies, het aanreiken van STEM-competenties, enz. VIVES kan daarbij steunen op de eigen opleidingen en expertisecentra, zoals de bacheloropleiding secundair onderwijs, de bacheloropleidingen uit het studiegebied industriële wetenschappen & technologie en biotechniek, en de expertisecentra Onderwijsinnovatie en Smart Technologies.


VIVES is oprichter en trekker van de Techniekacademie (sinds 2014), en heeft in die zin ruime ervaring met het uitbouwen van een traject zoals Repair Teens, zij het voor de doelgroep 8- tot 12-jarigen. VIVES heeft naast de Techniekacademie nog diverse STEM-initiatieven lopen, zowel op het vlak van toegepast onderzoek als van educatie en sensibilisering. VIVES maakt ook zelf deel uit van lerende netwerken en partnerschappen rond STEM. VIVES brengt deze expertise en netwerken in voor de realisatie van Repair Teens. Voor VIVES betekent Repair Teens een belangrijke schakel in het bereiken en enthousiasmeren van kinderen en jongeren rond STEM. Heel wat van de VIVES-acties rond STEM richten zich op vandaag naar kleuters, het lager onderwijs of 3de graad secundair onderwijs. Met de doelgroep van de 12- tot 14-jarigen in Repair Teens kan VIVES een sterker continuüm uitbouwen en jongeren vanaf de kleuterschool tot het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt meenemen en ondersteunen in hun STEM-interesses. De specifieke thematiek van onderhoud & repair betekent voor VIVES ook een extra insteek om de opdracht van maatschappelijke dienstverlening in te vullen: het biedt VIVES de kans om op lange termijn bij te dragen tot de invulling van knelpuntberoepen zoals onderhoudstechnici in de regionale bedrijven, om het belang van de circulaire economie mee op de kaart te zetten en concrete oplossingen te helpen aanreiken, en om burgerinitiatieven rond circulaire economie te ondersteunen en te inspireren met insteek van jongeren en andere stakeholders zoals bedrijven. VIVES krijgt via Repair Teens ook de kans om haar netwerk rond onderhoud & repair te verbreden met bedrijfspartners en een platform zoals BEMAS, en met lokale besturen en burgerinitiatieven. Tot slot biedt de samenwerking met Thomas More WiWeTeR en PXL STEM Academy de kans om het concept van Repair Teens grondig te testen en krijgt VIVES omgekeerd hun concepten aangereikt om te testen en te helpen uitrollen.


BEMAS vzw is een cross-sectorale non-profit beroepsorganisatie rond het thema onderhoud en asset management (levenscyclusbeheer). Momenteel zijn zowat 585 bedrijven lid van BEMAS. Ongeveer de helft zijn assetintensieve organisaties zoals productiebedrijven uit zowat alle sectoren (chemie, voeding, metaal, enz.) en uitbaters van infrastructuur (zoals nutsbedrijven of openbaar vervoer). Een kwart van de leden zijn onderhoudsdienstenverlenende bedrijven en het overige kwart bestaat uit andere toeleveranciers in onderhoud (supplies, consultancy, ICT of opleiding en onderwijs). 80% van de leden is gevestigd in Vlaanderen. BEMAS brengt dit inhoudelijk en geografisch gediversifieerde netwerk in Repair Teens in, en zorgde voor het engagement van de vijf bedrijfspartners. In het kader van Repair Teens treedt BEMAS op als liaison tussen de industriële partners en de Techniekacademie en andere participerende STEM-academies. BEMAS helpt industriële gastbedrijven werven, motiveren en begeleiden en zorgt mee voor evaluatiemomenten met de bedrijven. BEMAS neemt ook actief deel aan de didactische ontwikkeling van de kennismakings- en trajectsessies, en staat mee in voor het ondersteunen van de sessies bij industriële partners en de Repair Cafés. Daarnaast brengt BEMAS kennis en expertise in rond onderhoud & repair, het kernthema van Repair Teens.


BEMAS heeft zelf heel wat inhoudelijke kennis rond onderhoud & repair en kan daarnaast beroep doen op de kennis en expertise van de leden van de Raad van Bestuur, het netwerk van trainers waarmee BEMAS opleidingen organiseert en het ledennetwerk van meer dan 800 onderhoudsprofessionals die actief zijn in zowat alle sectoren. Op het vlak van circulair onderhoud is BEMAS momenteel partner in het Interreg-project Circulair onderhoud (zie circulaironderhoud.eu). BEMAS zal leerpunten rond onderhoud en circulariteit in Repair Teens inbrengen. Tot slot heeft BEMAS intern uitgebreide expertise over competenties in onderhoud; op basis daarvan kan BEMAS de didactische en inhoudelijke uitwerking van de diverse sessies in Repair Teens mee vormgeven. Verder zet BEMAS zich in voor de ontwikkeling en publicatie van webcontent rond het opzet en de resultaten van Repair Teens. BEMAS zorgt ook voor gerichte communicatie naar de BEMAS-leden en -partners en de technische vakpers. BEMAS deelt de projectervaringen en -resultaten met andere bedrijfsorganisaties in Vlaanderen en andere maintenance associaties in Europa. BEMAS neemt tot slot actief deel aan de stuurgroep en de jongerenadviesraad (BEMAS helpt mee jongeren bij de bedrijfspartners werven en hen begeleiden).


Voor BEMAS betekent Repair Teens een belangrijke opstap in het realiseren van de doelstelling 'het stimuleren van jongeren om een opleiding en een beroep in onderhoud te kiezen'. De doelgroep 12- tot 14-jarigen is niet altijd even makkelijk te enthousiasmeren voor dit thema. Met de krachtenbundeling in Repair Teens, en het laten aansluiten van onderhoud & repair op de leefwereld van individuele jongeren en hun maatschappelijk engagement, wil BEMAS ook deze doelgroep warm maken voor de bedrijfsaspecten van onderhoud & repair. BEMAS helpt zo mee de instroom van jongeren bij haar ledenbedrijven en de sector realiseren. Repair Teens biedt BEMAS ook de kans om het netwerk richting onderwijsactoren, burgerinitiatieven, jongerenorganisaties en lokale besturen te versterken, en het belang van onderhoud en asset management op brede schaal te promoten, ook in de niet-bedrijfswereld.


POM West-Vlaanderen treedt in het kader van Repair Teens op als liaison binnen West-Vlaanderen naar bedrijven uit de speerpuntsectoren (onder meer voeding en mechatronica) en naar de provinciale werking rond onder meer flankerend onderwijs en natuur & milieu. POM West-Vlaanderen neemt ook actief deel aan de didactische ontwikkeling van de kennismakings- en trajectsessies, en helpt in het bijzonder een sessie ontwikkelen rond de voedingsindustrie, gekoppeld aan een activiteit in het Joblabo en/of een voedingsbedrijf. Waar relevant, kan POM West-Vlaanderen haar netwerk aan partners (zoals RTC West-Vlaanderen) en locaties ter beschikking stellen. Verder zorgt POM West-Vlaanderen mee voor de promotie van Repair Teens via de eigen kanalen en partners.


POM West-Vlaanderen helpt ook de resultaten van Repair Teens duurzaam borgen, onder meer door het opnemen van een kennismakingssessie rond onderhoud & repair in de voedingsindustrie binnen het educatieve aanbod van POM West-Vlaanderen. POM West-Vlaanderen neemt tot slot actief deel aan de stuurgroep en ondersteunt de jongerenadviesraad. POM West-Vlaanderen heeft ruime ennring met het opzetten van zowel sensibiliseringsevents rond STEM voor jongeren en het brede publiek, als met een structurele werking rond introductie en opleidingen rond STEM. Zo ondersteunt POM West-Vlaanderen 'Technoboost', een bundeling van events zoals Food@Work en TechnoTielt, gecoôrdineerd door RTC West-Vlaanderen. POM West-Vlaanderen ontwikkelde zelf onder meer een escape room voor kinderen en jongeren rond offshore windenergie, en bouwt met de belevingscentra Joblabo Voeding in Roeselare en het Activity Center rond materialen in Kortrijk een educatieve werking uit. POM West-Vlaanderen beschikt daarnaast over een uitgebreid netwerk van partners en contacten bij zowel onderwijsactoren, de bedrijfswereld als lokale besturen. POM West-Vlaanderen beschikt ook over een uitgebreid netwerk van infrastructuur rond de speerpuntsectoren in West-Vlaanderen, met onder meer de uitdagende belevingscentra rond voeding en materialen in Roeselare en Kortrijk, maar ook met stimulerende demoruimtes rond mechatronica, offshore windenergie en logistiek. Voor POM West-Vlaanderen betekent Repair Teens een unieke kans om de niet altijd even makkelijk bereikbare doelgroep van 12- tot 14-jarigen binnen hun leefwereld aan te spreken. Dankzij de expertise van de Techniekacademie kan POM West-Vlaanderen ook mee een buitenschools aanbod realiseren en zo de expertise en middelen in huis maximaal benutten. Daarnaast opent het partnerschap van Repair Teens voor POM West-Vlaanderen contacten met burgerinitiatieven zoals de Repair Cafés.


Repair&Share en het achterliggende Netwerk Bewust Verbruiken treden in het kader van Repair Teens op als liaison naar de Repair Cafés en aanverwante burgerinitiatieven in Vlaanderen. Repair&Share helpt Repair Cafés werven en motiveren voor het optreden als host voor kennismakingssessies. Repair&Share begeleidt de Repair Cafés die als host optreden en zorgt mee voor evaluatiemomenten. Repair&Share helpt mee real life cases aanreiken, zorgt mee voor de promotie van Repair Teens via de eigen kanalen en partners, en stelt haar expertise rond communitybuilding ter beschikking. Repair&Share neemt ook actief deel aan de stuurgroep en ondersteunt de jongerenadviesraad. De missie van Repair&Share ('het realiseren van de transitie naar een sociaal inclusieve circulaire economie door ervoor te zorgen dat consumentengoederen zo lang mogelijk in gebruik blijven en zo veel mogelijk worden gedeeld') sluit perfect aan op het kernthema onderhoud & repair van Repair Teens. Repair&Share fungeert als aanspreekpunt en expertisecentrum over (de impact van) sociaal inclusieve circulair-economische initiatieven en zet haar netwerk en expertise in binnen Repair Teens. Repair&Share heeft ook bijzonder veel ervaring in het uitbouwen van community's, een van de werkpakketten binnen Repair Teens dat de duurzame verankering van het concept en het ideeëngoed moet helpen realiseren. Repair&Share vormt zo een belangrijke complementaire aanvulling binnen het partnerschap van Repair Teens. Voor Repair&Share is Repair Teens een belangrijke test om de doelgroep van 12- tot 14-jarigen al warm te maken voor de Repair Cafés en hen in een bredere repair & share-beweging te engageren. Het betekent meteen ook een kennismaking met een breder netwerk van onderwijsactoren en van bedrijven en organisaties die rond onderhoud actief zijn.


Repair Teens werkt nauw samen met Thomas More WiWeTeR en PXL STEM Academy. Zij stellen hun netwerk van onder meer bedrijven en lokale besturen open om draagvlak te helpen creëren, ze testen mee pilootsessies, geven feedback, helpen de uitrol mee voorbereiden, enz. Omgekeerd kunnen zij op de

Techniekacademie beroep doen voor het aftoetsen van hun concepten, het creëren van draagvlak voor de uitrol ervan, het organiseren van een pilootsessie, enz. Op die manier leren de partners van elkaars trajecten en ervaringen, en wordt een stevig draagvlak voor de uitrol van de diverse trajecten voorbereid.


 


Eerste fase met 5 lidbedrijven van BEMAS


Vijf bedrijven uit diverse sectoren en provincies hebben zich in samenwerking met BEMAS vzw als bedrijfspartner geëngageerd. Dit zijn Evonik, Norbord, Vandemoortele, Volvo Cars Gent en Manual.to. De maakbedrijven zijn cocreator van de didactische opstellingen voor de kennismakingssessies, werken zowel organisatorisch als inhoudelijk mee aan een pilootkennismakingssessie van Repair Teens in hun bedrijf (inclusief een bedrijfsrondleiding), evalueren mee de pilootkennismakingssessies en hosten bij de verdere uitrol in het project een of meerdere kennismakingssessies.


Manual.to zorgt met hun instructiesoftware doorheen de sessies voor een digitale component. Alle bedrijfspartners helpen het opzet en de resultaten van Repair Teens mee bekendmaken via hun eigen kanalen en partners. Ze nemen tot slot actief deel aan de stuurgroep en ondersteunen de jongerenadviesraad. Voor de bedrijfspartners betekent deelname aan Repair Teens dat ze zich op een heel positieve en directe manier kunnen voorstellen aan jongeren die hun werknemers van de toekomst kunnen worden, ze kunnen hun MVO-doelstellingen en werking in de kijker zetten, krijgen een brede visibiliteit voor hun bedrijf en de sector, enz.


In een eerste fase wordt enkel met de bovenvermelde partners gewerkt, maar in een tweede fase kunnen ook andere bedrijven intekenen. Vul het formulier hier in als u interesse heeft om uw deuren te openen voor jongeren. We bezorgen u dan meer informatie.


 


Met de steun van