Lerend Netwerk: Verminderen van veiligheidsrisico’s dankzij RBI en de integrity operating window

Verminderen van veiligheidsrisico’s, verlengen van inspectieintervallen en verkleinen van de scope van onderhoudsstops dankzij Risk Based Inspections en bewaking van de integrity operating window

Lerend Netwerk RBI

Inspecties worden uitgevoerd om een zicht te hebben op eventuele integriteitsproblemen van static equipment (drukvaten, pijpleidingen, opslagtanks, …) in plants. Vandaag de dag worden de meeste inspecties veelal uitgevoerd tijdens een grote onderhoudsstop. De medewerkers betreden de besloten ruimtes en voeren met diverse technieken inspecties uit wat veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Bovendien moeten er veel meer maatregelen genomen worden om een medewerker veilig een vat in te sturen, hetgeen in langere stilstanden en hogere kosten resulteert.

Daarnaast speelt dat veel bedrijven hun inspecties tijd-gebaseerd uitvoeren (dus één keer per 4, 6, etc. jaar). Vaak zijn deze periodieke inspecties verplicht vanuit wetgeving of vanwege vereisten vanuit de business. Op die manier worden deze inspecties soms zelfs de voornaamste reden voor een onderhoudsstop. Vaak stellen we vast dat de bevindingen van dergelijke periodieke inspecties vaak vergelijkbaar zijn met die van de keer ervoor.
De vraag dringt zich dan ook op of een installatie niet langer in dienst kan gehouden worden, mochten de inspecties gebeuren op basis van risico op integriteitsgevaar in plaats van verstreken tijd.

De methodiek van Risk Based Inspections (RBI) biedt voor zowel de veiligheid, milieu (minder waste), als voor de economische aspecten een uitkomst. Toepassen van de RBI methodiek leidt daarenboven tot minder verrassingen: minder integriteitsincidenten en minder lekkages, waardoor ook minder stops nodig zijn. Daarnaast leidt het dus ook tot minder kosten maar bovenal tot veel betere prestaties op gebied van veiligheid en milieu.

In Nederland zijn verschillende chemische bedrijven erin geslaagd om door RBI toe te passen hun inspecties slimmer (en dus ook met minder veiligheidsrisico’s en kosten) uit te voeren, met instemming van de ‘Notified Bodies’ (NOBO’s) en de Nederlandse overheid.

Hoe kunnen we ook in België de inspectie-intervallen vergroten dankzij RBI en digitale bewaking van de Integrity Window en op deze manier de concurrentie positie van de Belgische Chemie versterken?

Deelnemen aan dit Lerend Netwerk?

Bent u een Integrity Manager, Integrity Engineer, Asset Manager, Reliability Engineer of Environmental Manager actief in de chemische industrie of in de chemische logistieke keten? Dan is dit netwerk iets voor u. Ontdek in de kalender wanneer de volgende sessies gepland staan.

Wat hebben we nodig voor RBI en de Integrity Window? 

De dienst Chemische Risico’s vraagt al om in kaart te brengen wat er kan falen (RBI) in de procesinstallaties. Als je reeds de risicofactoren goed continu kan monitoren, en je kan hierbij binnen de schadevrije zone opereren, dan zijn de risico’s feitelijk onder controle en is een interne periodieke visuele inspectie minder relevant (en zou je dus de inspectie-frequentie en of de inspectie-scope naar beneden kunnen stellen). Het integrity operating window zal vastgesteld moeten worden voor diverse assets (of zelfs soms per asset). En om real time te kunnen bijsturen is er een monitoring van digitale sensoren en of metingen gekoppeld aan deze integrity operating windows nodig. Deze monitoring visualiseert de status van de keurinspecties, trends uit meetpunten en eventuele doorbroken barrières.

 

Hoe dit aan te pakken?

Om dit ook in Vlaanderen te realiseren start BEMAS een werkgroep op waarin asset owners, inspectieorganismen, NOBO’s en de Vlaamse overheid samen zullen overleggen.
De werkgroep wordt mee begeleid door Sitech Services, een dienstverlener in de procesindustrie die onlangs ook de BEMAS Asset Performance 4.0 award won door de wijze waarop RBI ingezet werd in combinatie met bewaking van het Integrity Operating Window. Sitech is een technische dienstverlener op zowel de chemie site Chemelot (Nederland) als daarbuiten. Sitech heeft ruime ervaring met het vooropgestelde opzet.

Wat gaan we doen?

 • Kennismakingssessie
  • Presentatie ‘Hoe draagt RBI bij tot het verlengen van inspectie-intervallen bij Nederlandse bedrijven?’
  • Ronde tafel gesprek met deelnemers uit de Vlaamse procesindustrie
   • Deelnemers delen op welke manier RBI momenteel wordt toegepast
   • Waar liggen de uitdagingen met betrekking tot RBI?
   • In hoeverre is er al een bewaking van de Integrity Operating Window?
   • Is er behoefte aan het verlengen van wettelijke inspectie-intervallen?
   • Wat is er nodig om te kunnen evolueren naar een meer dynamisch risicobeheer en dynamische inspectie-intervallen
   • Verdere afspraken en toelichting bij volgende sessies

 

 • Opstellen van een gezamenlijke ambitienota voor een op RBI-gebaseerd dynamisch beheer van inspectie-intervallen
  • De impact van bewaking van de Integrity Operating Window
  • Op welk (frequent voorkomend) equipment en in welke situaties kan dit toegepast worden
  • Inschatting van de mogelijke impact op Vlaams niveau
   • Veiligheid
   • Milieu
   • Economisch
     
 • Overleg met bevoegde overheidsdiensten
  • Het concept en de ambitienota voorleggen
  • Vragen naar input en standpunt over een RBI-gebaseerd dynamisch beheer van inspectie-intervallen
  • Ambitienota hierop aanpassen

 

 • Overleg met keuringsorganismes
  • Het concept  en de ambitienota voorleggen
  • Vragen naar input
  • Polsen naar bereidheid om toe te passen in een piloot met RBI-gebaseerd dynamisch beheer van inspectie-intervallen

 

 • Finale versie ambitienota en scoping van een mogelijk vervolgtraject
  • Opstellen van de finale versie van de ambitienota waarin de mogelijkheden en de impact van een RBI-gebaseerd dynamisch beheer van inspectie-intervallen voor de Vlaamse procesindustrie duidelijk worden gemaakt
  • Scoping van een mogelijk vervolgtraject
   • Voorstel van mogelijke concrete cases
   • Voorstel van keuringsorganismes
   • Voorstel in mogelijke ondersteuning bij de realisatie van de cases
   • Polsen naar bereidheid bij deelnemende asset owners om case daadwerkelijk te realiseren
   • Mogelijke vervolgstappen en opvolging

 

 • Publieke presentatie over de Ambitienota
   
 • Na het traject:
   
  • Deelnemers kunnen er voor kiezen om te starten met RBI-gebaseerd dynamisch beheer van inspectie-intervallen
  • Terugkeersessie waarin de eerste resultaten en ervaringen worden gedeeld met elkaar
  • Vervolgstappen naar overheid en keuringsinstanties toe
    

 

Wat wordt van de deelnemers verwacht?

 • Deelname aan de sessies
 • Een presentatie geven van de huidige RBI aanpak en de huidige periodieke TA strategie
 • Bespreken of en hoe de Integrity Operating Windows momenteel bepaald en bewaakt worden.
 • Inschatting maken van de mogelijkheden en het potentieel van RBI-gebaseerd dynamisch beheer van inspectie-intervallen in het bedrijf
 • Actief meewerken aan het overleg met de bevoegde overheidsdiensten met betrekking tot de keuringstermijnen
 • Actief meewerken aan het overleg met erkende keuringsorganisaties (NoBo’s) om na te gaan onder welke voorwaarden ze kunnen akkoord gaan met de overgang van Time Based naar Risk Based Inspections van static equipment op basis van bewaking van de Integrity Operating Windows.

Praktische info

Taal

Nederlands

 

Sessies

De kennismakingssessie vond plaats op 7 april 2022 bij Link 21 (Welvaartstraat 14, 2200 Herentals).

13:30    Ontvangst

14:00    Start van de sessie

16:30    Voorziene einde

De volgende sessies vinden steeds plaats bij één van de deelnemers. Deze sessies worden hier aangekondigd.
De data, timing en locatie van deze sessies worden vastgelegd tijdens de kennismakingssessie.

In samenwerking met

BEMAS Corporate Sponsors